Mã lớp         : 1020
Lớp dạy       : 1020
Đặc điểm     : HCM
Địa chỉ         : HCM
Mức lương  : 7 TRIỆU
Mã lớp         : 1020
Lớp dạy       : 1020
Đặc điểm     : HCM
Địa chỉ         : HCM
Mức lương  : 7 TRIỆU